Нийтлэл 02 сарын 23, 2015

Даатгалын нийт хураамжийн орлого 2014 онд 81,6 тэрбум төгрөг байжээ.

Монголын даатгалын зах зээлд арилжааны даатгалын 17 компани, 3400 гаруй даатгалын төлөөлөгч,  даатгалын зуучлагч 29, хохирол үнэлэгч 19, 48 даатгалын мэргэжлийн оролцогч компани тус тус бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Даатгалын нийт хураамжийн орлого 2014 онд 81,6 тэрбум төгрөгт хүрч, ДНБ-д эзлэх даатгалын хураамжийн хувь 0,54 хувьтай тэнцжээ.

Сэтгэгдэл бичих

arrow icon