МОНГОЛЫН НЭГ ӨДӨР- 2015 оны гуравдугаар сарын 25-ны өдрийн гол дүрүүд