Хоцрохгүй байх нь чухал биш 'харагдахгүй' байх нь чухал