Ерөнхийлөгчөөс эхэлсэн '70 мянга' хэнээр дуусах вэ?